info(at)cyfrowyskaut.pl

Kodeks etyki Cyfrowego Skauta

Kodeks dotyczy działania wszystkich osób działających na rzecz Cyfrowego Skauta – członków, wolontariuszy, rodziców, prelegentów, partnerów oraz osób współpracujących.

PROJEKT CYFROWY SKAUT

 1. Angażujemy dorosłych i dzieci, żeby przyszłość była bezpieczniejsza.
 2. CYFROWY SKAUT to projekt społeczno – edukacyjny prowadzony w ramach statutowej działalności ISSA Polska w ramach działania ISSA KIDS AWARNESS
 3. Cyfrowy Skaut to projekt tworzony przez ludzi zaangażowanych w budowanie świadomości i edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa, po to by chronić najmłodszych i pokazywać najlepsze oblicze technologii.

MISJA

Misją Projektu Cyfrowy Skaut jest zwiększenie świadomości użytkowników Internetu, mediów społecznościowych oraz świata cyfrowego o istniejących zagrożeniach. Grupy docelowe objęte projektem wspieramy poprzez aktywne promowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie ich kompetencji i umiejętności cyfrowych. Projekt jest rozwijany i budowany przez ekspertów wielu dziedzin, którzy wspólnie dostarczają jego odbiorcą kompleksową wiedzę z zakresu informatyki, prawa, komunikacji i relacji społecznych. Członkowie projektu realizują misję własnymi siłami oraz poprzez efekt domina, dzięki czemu angażujemy rodziców i nauczycieli, aby wspierać najmłodszych beneficjentów. Zaangażowanie dorosłych budujemy poprzez projekty informacyjne, wydarzenia ogólnodostępne oraz podnoszenie kwalifikacji rodziców i nauczycieli.

Projekt Cyfrowy Skaut realizuje swoją misję poprzez współpracę z podmiotami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami medialnymi, partnerami prywatnymi, a także poprzez swoją otwartość i dostępność dla indywidualnych osób.

CEL PROJEKTU


• Usystematyzowanie wiedzy o cyberbezpieczeństwie dotyczącej dzieci w sieci,
• Zaangażowanie specjalistów w edukację (innych z IT, pracowników, zarządów),
• Dostarczenie wiedzy dla Rodziców, Nauczycieli i Dzieci,
• Zaangażowanie dzieci w świat IT poprzez szkolenia i mentoring,
• Promowanie świadomości cyberbezpieczeństwa poprzez instytucję ISSA Polska,
• Zbudowanie świadomości zagrożeń w sieci,
• Dotarcie z edukacją do najmłodszych,
• Promowanie tematu bezpieczeństwa u rodziców i nauczycieli.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

 1. Dzieci młodsze 1-3 klasy
 2. Dzieci klasy 4-6
 3. Dzieci klasy 6-8
 4. Dzieci powyżej 13 lat
 5. Rodzice
  1. starsi
  2. młodsi
  3. wykluczeni cyfrowo
 6. Specjaliści
 7. Liderzy

WARTOŚCI ETYCZNE

Wszystkie osoby zaangażowane w działanie Projektu Cyfrowy Skaut kierują się nadrzędną zasadą poszanowania człowieka w ramach obowiązującego prawa a także poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierają swoim działaniem na otoczenie, i deklarują postępowanie zgodnie z następującymi wartościami etycznymi.

 1. CZŁOWIEK
  Najważniejszymi wartościami Cyfrowego Skauta są wartości związane z poszanowaniem drugiego człowieka, jako osoby o prawie do samostanowienia, godności i prawie do radości i życia w miłości. Wartości te dotyczą wszystkich osób zarówno dzieci jak i dorosłych.
 2. PROFESJONALIZM
  Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były realizowane na najwyższym poziomie posiadanej wiedzy i kompetencji. Wartość projektu Cyfrowego Skauta i osób w nim uczestniczących budujemy w pierwszej kolejności na profesjonalizmie członków projektu, doboru profesjonalnych prelegentów oraz partnerów. Każdy z nich dąży do stałego rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji. W realizacji powierzonych zadań kierujemy się najwyższą starannością, obiektywizmem i odpowiedzialnością.
 3. SZACUNEK
  Szacunek wobec drugiego człowieka przejawia się działaniami i decyzjami, które nie naruszają godności drugiego człowieka. Zasadę tę realizujemy bez względu na narodowość, rasę, płeć, wiek, stopień sprawności, religię, poziom wykształcenia i jakość życia wszystkich osób zaangażowanych w projekt jak i jego beneficjentów.
 4. NIEZALEŻNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA
  Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie Cyfrowy Skaut realizują jego cele i misję w oderwaniu od przekonań religijnych, politycznych, światopoglądowych czy upodobań. 
 5. BRAK MARKETINGU PRODUKTÓW I USŁUG
  Wydarzenia organizowane w ramach projektu nie mają na celu promowania żadnych produktów, usług ani deprymowania istniejących rozwiązań.
 6. PROMOWANIE WŁAŚCIWYCH WZORCÓW
  W projekcie zakazane jest promowanie działań, zachowania czy postaw niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, wartościami moralnymi i normami społecznymi. Członkowie projektu, prelegenci, goście czy inne osoby występujące w wydarzeniach, publikacjach, audycjach lub innych formach komunikacji zewnętrznej z ramienia projektu nie dają wskazówek jak wykorzystywać w nieetycznych celach technologii i umiejętności takich jak:
  1. wykorzystywanie technologii IT do łamania zabezpieczeń, unikania odpowiedzialności prawnej, wykorzystywania istniejących luk technicznych czy prawnych,
  2. Niewspółmierna kontrola nad innymi osobami, stalking, cyberbulling, szpiegostwo i inne nadużywanie technologii kontroli.

W projekcie nie promujemy również przemocy, pornografii, nadużyć lub innych materiałów niedozwolonych dla dzieci ani nie udzielamy wskazówek jak uzyskać do nich dostęp. Przedstawiamy informacje jak rozpoznawać, unikać i chronić się przed materiałami nieodpowiednimi.

Członkowie zespołu nie dają jedynych słusznych rozwiązań, a jedynie wskazują na właściwe praktyki, możliwe rozwiązania i sugestie jak unikać niebezpieczeństwa. Wykorzystywane technologie, produkty czy usługi mają zawsze jedynie charakter przykładowy i nie są lokowaniem żadnych produktów czy usług.

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  W sytuacjach spornych lub konfliktowych ostateczna decyzja co do kierunków działań członków projektu podejmowana jest z uwzględnieniem dobra głównego beneficjenta projektu (dzieci i młodzieży).
 2. DOBROWOLNOŚĆ
  Przynależność do projektu jest dobrowolna, wolna od opłat i ukierunkowana na działania społeczne nie przynoszące zysku. Członkowie projektu kierują się dobrem społecznym jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego młodego pokolenia a nie osobistymi priorytetami. 
 3. DZIAŁALNOŚĆ NIENASTAWIONA NA ZYSK
  Projekt nie ma na celu działalności gospodarczej. Zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł określone są w statucie ISSA Polska.
 4. ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW
  Założyciele Projektu Cyfrowy Skaut zwracają szczególną uwagę na okoliczności mogące sprzyjać wystąpieniu konfliktu interesów. W sytuacji konfliktu lub domniemania konfliktu między prywatnym interesem członka, partnera czy prelegenta, a interesem Projektu lub beneficjentów, osoba ta powinna zasięgnąć opinii założycieli. W przypadku braku porozumienia ostateczną decyzję podejmuje ISSA Polska.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PROJEKTOWYCH

Członkowie projektu otrzymują dostęp do zasobów, których właścicielem jest ISSA Polska w postaci materiałów promocyjnych (w tym audiowizualnych), oprogramowania i kont w mediach społecznościowych.

Dostęp do zasobów jest możliwy za zgodą ISSA Polska pod warunkiem przestrzegania zasad ich wykorzystywania:

 1. Dbania o dobre imię projektu i stowarzyszenia ISSA Polska,
 2. Poszanowania dla własności intelektualnej, praw autorskich i dóbr osobistych zgodnie z obowiązującym prawem,
 3. Niewykorzystywania zasobów do celów prywatnych i niezgodnych z celami statutowymi projektu,
 4. Nieudostępniania danych i informacji poufnych osobom trzecim,
 5. Przechowywania dokumentów w udostępnionych zasobach projektowych,
 6. Czuwania nad przestrzeganiem zasad współżycia społecznego, właściwych norm społecznych i kultury w mediach społecznościowych, w tym moderowanie komentarzy,
 7. Brania udziału w spotkaniach i dyskusjach,
 8. Publikowania aktualnych informacji o prowadzonych działaniach, organizowanych wydarzeniach i relacji z bieżącego funkcjonowania projektu w dostępnych mediach.