info(at)cyfrowyskaut.pl

Kodeks etyki Cyfrowego Skauta

Kodeks dotyczy działania wszystkich osób działających na rzecz Cyfrowego Skauta – członków, wolontariuszy, rodziców, prelegentów, partnerów oraz osób współpracujących.

PROJEKT CYFROWY SKAUT

 1. Angażujemy dorosłych i dzieci, żeby przyszłość była bezpieczniejsza.
 2. CYFROWY SKAUT to projekt społeczno – edukacyjny prowadzony w ramach statutowej działalności ISSA Polska w ramach działania ISSA KIDS AWARNESS
 3. Cyfrowy Skaut to projekt tworzony przez ludzi zaangażowanych w budowanie świadomości i edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa, po to by chronić najmłodszych i pokazywać najlepsze oblicze technologii.

MISJA

Misją Projektu Cyfrowy Skaut jest zwiększenie świadomości użytkowników Internetu, mediów społecznościowych oraz świata cyfrowego o istniejących zagrożeniach. Grupy docelowe objęte projektem wspieramy poprzez aktywne promowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie ich kompetencji i umiejętności cyfrowych. Projekt jest rozwijany i budowany przez ekspertów wielu dziedzin, którzy wspólnie dostarczają jego odbiorcą kompleksową wiedzę z zakresu informatyki, prawa, komunikacji i relacji społecznych. Członkowie projektu realizują misję własnymi siłami oraz poprzez efekt domina, dzięki czemu angażujemy rodziców i nauczycieli, aby wspierać najmłodszych beneficjentów. Zaangażowanie dorosłych budujemy poprzez projekty informacyjne, wydarzenia ogólnodostępne oraz podnoszenie kwalifikacji rodziców i nauczycieli.

Projekt Cyfrowy Skaut realizuje swoją misję poprzez współpracę z podmiotami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami medialnymi, partnerami prywatnymi, a także poprzez swoją otwartość i dostępność dla indywidualnych osób.

CEL PROJEKTU


• Usystematyzowanie wiedzy o cyberbezpieczeństwie dotyczącej dzieci w sieci,
• Zaangażowanie specjalistów w edukację (innych z IT, pracowników, zarządów),
• Dostarczenie wiedzy dla Rodziców, Nauczycieli i Dzieci,
• Zaangażowanie dzieci w świat IT poprzez szkolenia i mentoring,
• Promowanie świadomości cyberbezpieczeństwa poprzez instytucję ISSA Polska,
• Zbudowanie świadomości zagrożeń w sieci,
• Dotarcie z edukacją do najmłodszych,
• Promowanie tematu bezpieczeństwa u rodziców i nauczycieli.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

 1. Dzieci młodsze 1-3 klasy
 2. Dzieci klasy 4-6
 3. Dzieci klasy 6-8
 4. Dzieci powyżej 13 lat
 5. Rodzice
  1. starsi
  2. młodsi
  3. wykluczeni cyfrowo
 6. Specjaliści
 7. Liderzy

WARTOŚCI ETYCZNE

Wszystkie osoby zaangażowane w działanie Projektu Cyfrowy Skaut, kierują się nadrzędną zasadą poszanowania człowieka w ramach obowiązującego prawa, a także poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierają swoim działaniem na otoczenie, i deklarują postępowanie zgodnie z następującymi wartościami etycznymi.

 1. CZŁOWIEK
  Najważniejszymi wartościami Cyfrowego Skauta są wartości związane z poszanowaniem drugiego człowieka, jako osoby o prawie do samostanowienia, godności i prawie do radości i życia w miłości. Wartości te dotyczą wszystkich osób zarówno dzieci jak i dorosłych.
 2. PROFESJONALIZM
  Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były realizowane na najwyższym poziomie posiadanej wiedzy i kompetencji. Wartość projektu Cyfrowego Skauta i osób w nim uczestniczących budujemy w pierwszej kolejności na profesjonalizmie członków projektu, doboru profesjonalnych prelegentów oraz partnerów. Każdy z nich dąży do stałego rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji. W realizacji powierzonych zadań kierujemy się najwyższą starannością, obiektywizmem i odpowiedzialnością.
 3. SZACUNEK
  Szacunek wobec drugiego człowieka przejawia się działaniami i decyzjami, które nie naruszają godności drugiego człowieka. Zasadą tą realizujemy bez względu na narodowość, rasę, płeć, wiek, stopień sprawności, religię, poziom wykształcenia i jakość życia wszystkich osób zaangażowanych w projekt jak i jego beneficjentów.
 4. NIEZALEŻNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA
  Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie Cyfrowy Skaut realizują jego cele i misję w oderwaniu od przekonań religijnych, politycznych, światopoglądowych czy upodobań. 
 5. BRAK MARKETINGU PRODUKTÓW I USŁUG
  Wydarzenia organizowane w ramach projektu nie mają na celu promowania żadnych produktów czy usług ani deprymowania istniejących rozwiązań.
 6. PROMOWANIE WŁAŚCIWYCH WZORCÓW
  W projekcie zakazane jest promowanie działań, zachowania czy postaw niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, wartościami moralnymi i normami społecznymi. Członkowie projektu, prelegenci, goście czy inne osoby występujące w wydarzeniach, publikacjach, audycjach lub innych formach komunikacji zewnętrznej z ramienia projektu nie dają wskazówek jak wykorzystywać w nieetycznych celach technologii i umiejętności jak:
  1. wykorzystywanie technologii IT do łamania zabezpieczeń, unikania odpowiedzialności prawnej, wykorzystywania istniejących luk technicznych czy prawnych
  2. Niewspółmierna kontrola nad innymi osobami, stalking, cyberbulling, szpiegostwo i inne nadużywanie technologii kontroli

W projekcie nie promujemy również przemocy, pornografii, nadużyć lub innych materiałów niedozwolonych dla dzieci ani wskazówek jak uzyskać do nich dostęp. Przedstawiamy materiały jak się przed nimi chronić, rozpoznawać i unikać.

Członkowie zespołu nie dają jedynych słusznych rozwiązań, a jedynie wskazują na właściwe praktyki, możliwe rozwiązania i sugestie jak unikać niebezpieczeństwa. Wykorzystywane technologie, produkty czy usługi mają zawsze jedynie charakter promocyjny i nie jest lokowaniem żadnych produktów czy usług.

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  W sytuacjach spornych lub konfliktowych ostateczna decyzja co do kierunków działań członków projektu podejmowane są w oparciu o dobro głównego beneficjenta projektu (dzieci i młodzieży).
 2. DOBROWOLNOŚĆ
  Przynależność do projektu jest dobrowolna, wolna od opłat i ukierunkowana na działania społeczne nie przynoszące zysku. Członkowie projektu kierują się dobrem społecznym jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego młodego pokolenia nie natomiast osobistymi priorytetami. 
 3. DZIAŁALNOŚĆ NIENASTAWIONA NA ZYSK
  Projekt nie prowadzi działalności gospodarczej. Zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł określone są w statucie ISSA Polska.
 4. ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW
  Założyciele Projektu Cyfrowy Skaut zwracają szczególną uwagę na okoliczności mogące sprzyjać wystąpieniu konfliktu interesów. W sytuacji konfliktu lub domniemania konfliktu między prywatnym interesem członka, partnera czy prelegenta, a interesem Projektu lub beneficjentów, osoba ta powinna zasięgnąć opinii założycieli, ostateczną decyzję w przypadku braku porozumienia podejmuje ISSA Polska

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PROJEKTOWYCH

Członkowie projektu otrzymują dostęp do zasobów , których właścicielem jest ISSA Polska w postaci materiałów promocyjnych w tym audio-wizualnych), oprogramowania i kont na mediach społecznościowych.

Dostęp do zasobów odbywa się za zgodą ISSA polska tylko w przypadku przestrzegania zasad ich wykorzystywania:

 1. Dbania o dobre imię projektu i ISSA Polska,
 2. Poszanowania dla własności intelektualnej, praw autorskich i dóbr osobistych zgodnie z obowiązującym prawem,
 3. Niewykorzystywania zasobów do celów prywatnych i niezgodnych z celami statutowymi projektu,
 4. Nieudostępniania danych i informacji poufnych osobom trzecim,
 5. Przechowywania dokumentów w udostępnionych zasobach projektowych,
 6. Czuwania nad przestrzeganiem zasad współżycia społecznego, właściwych norm społecznych i kultury na kontach w mediach społecznościowych w tym moderowanie komentarzy,
 7. Brania udziału w spotkaniach i dyskusjach,
 8. Publikowania aktualnych informacji o prowadzonych działaniach, organizowanych wydarzeniach i relacji z bieżącego funkcjonowania projektu w udostępnionych mediach.
%d bloggers like this: